۲۱ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2049

برنامه کلاسهای روز شنبه 23 خرداد 1394
تصویر برنامه کلاسهای روز شنبه 23 خرداد 1394


برنامه کلاسهای روز شنبه 23 خرداد 1394


 
ساعت درس استاد کلاس
30/17-30/14 اپیدمیولوژی(دکتری) دکتر عباسی اسفند B
19-15 خون شناسی دکتری دکتر نامجو 301
20-16 فوق العاده بیوشیمی(دکتری) دکتر جعفرنژاد 302