۴ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2104

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 5 آبان 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 5 آبان 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A- 401 استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 8-11:30
کنسل دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
301 دکتر اقدم همایش سلولی و مولکولی(دکتری) 9-15
شروع از آذر ماه* دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 9-13
302 دکتر توکل خصوصی بهداشت،تغذیه و تنظیم 10-12
اسفند 405 دکتر تقی نواز فیزیک عمومی ( پاییز ) 14-17
اسفند A- 401 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) 15-18
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 15-20
کنسل دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20
301 دکتر محمدنژاد همایش بیوشیمی(دکتری) 15-20
کنسل استاد اسلامی مقدمات آمار زیستی( پاییز ) 16-18
اسفند C_ 402 استاد صفدریان ایمنی ضریب 1 (پاییز) 16-20
کنسل استاد عباسی اپیدمیولوژی و بیماریهای شایع ( پاییز ) 18-20