۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2235

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 27 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 27 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 27 مرداد 1394

 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
اسفند B استاد کـریمی MHLE/ MCHE 16-13
اسفـند C دکتر اسـلامی آمار حیاتی و زیستی 18-14
اسفـند A دکتر اقـدم فوق العاده سلولی و مولکولی (دکتری) 18-14
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 20-15
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 20-15