۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2934

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 25 فروردین 94
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 25 فروردین 94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

کنسل

دکتر اقدم

تضمین قبولی( سلولی مولکولی)

30/11-30/8

302

دکتر جعفرنژاد

نکته وتست موازی بیوشیمی

12-9

اسفند C

استاد برزگر

نکته وتست فیزیولوژی

14-12

اسفندB

دکتر اقدم

آزمون دوره ای سلولی(تابستان)

30/16-30-15

301

دکتر نامجو

خون شناسی

20-13

اسفندC

دکتر خسروی

فوق العاده مدیریت بهداشت(پاییز)

18-15

اسفندA

دکتر کیانمهر

فوق العاده زبان(پاییز)

20-16

302

دکترجعفرنژاد

نکته وتست بیوشیمی

20-16

 


تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 25 فروردین 94