۱۸ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1734

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 20 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 20 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 20 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر جعفـرنژاد فوق  العاده بیوشیمی تخصصی (دکتری) 14_8
کنـسل دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
اسفـند A دکتر اقـدم فوق العاده سلولی و مولکولی ( دکتری) 18:30-9:30
اسفـند B استاد کـریمی MHLE/ MCHE 16-13
اسفـند C دکتر اسـلامی آمار حیاتی و زیستی 17-14
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 20-15
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 20-15