۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1911

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 17 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 17 شهریور 94​
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
302 استاد کـریمی MHLE/ MCHE 13-16
کنسـل دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 15-20
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20