۷ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1756

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 10 شهریور 1394


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 10 شهریور 1394
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

302

دکتر اقـدم

سلولی و مولکولی ( تابستان)

12-9

301

استاد عسگرخانی

فوق العاده بیوشیمی(تابستان)

14-9

اسفند B

استاد کـریمی

MHLE/ MCHE

16-13

اسفند A

دکتر اقـدم

فوق العاده سلولی و مولکولی ( دکتری)

19-14:30

302

دکتر قاسـمی

نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری)

20-15

301

دکتر محمـدنژاد

بیوشیمـی( تابسـتان)

20-15