۳ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1978

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 4 آبان 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 4 آبان 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 8-12
اسفند C -403 استاد روحی زبان (طرح حامی ) 8-9:30
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 9-13
کنسل دکتر رجب نیا همایش فارماکولوژی ( دکتری) 9-16
اسفند 404 دکتر یزدانی  همایش ویروس شناسی ( دکتری) 9-16
اسفند A - 401 استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 9:30-11
اسفند A - 401 استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند C -403 استاد دستمالچی ژنتیک (طرح حامی) 12:30_ 11
کنسل استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 11-12:30
اسفند 404 دکتر محمدنژاد فوق العاده بیوشیمی (دوره دوم دکتری) 12-16
اسفند A - 401 استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
اسفند B- 402 استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
کنسل گروه اساتید شیمی آلی و عمومی (طرح حامی) 16-17:30
اسفند B-402 استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19
302 دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز) 14-17
اسفند A -401 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 15-19
کنسل استاد  عباسی مبانی اپیدمیولوژی /فرهنگ و اصطلاحات پزشکی(پاییز) 16-18
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
302 استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
سالن اسفند 404 دکتر رسایی تند خوانی 17-20
کنسل استاد  عباسی بهداشت عمومی(پاییز) 18-20