۲۸ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1872

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 30 آذر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 30 آذر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 8-12
اسفند C استاد روحی زبان (طرح حامی ) 8-9:30
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 9-13
اسفند A استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 9:30-11
اسفندC دکترصالحیان فیزیولوژی(طرح تضمین) 10-13
اسفند A استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
کنسل استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 11-12:30
اسفند B استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز) 14-17
اسفند B استاد عسگرخانی طرح تضمین 14:30-17
اسفندC استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
اسفندA استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
اسفند B استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19