۲۶ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1851

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 27 مهر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 27 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 8-12
اسفند C -403 استاد روحی زبان (طرح حامی ) 8-9:30
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 9-13
اسفند A - 401 استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 11-9:30
اسفند A - 401 استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند C -403 استاد دستمالچی ژنتیک (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند B- 402 استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 11-12:30
اسفند A - 401 استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
اسفند B- 402 استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
کنسل گروه اساتید شیمی آلی و عمومی (طرح حامی) 16-17:30
اسفند B-402 استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19
302 دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز) 17-14
اسفند A -401 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 15-19
شروع 4 آبان ماه استاد  عباسی مبانی اپیدمیولوژی(پاییز)
فرهنگ و اصطلاحات پزشکی(پاییز)
16-18
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
302 استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
شروع 4 آبان ماه استاد  عباسی بهداشت عمومی(پاییز) 18-20