۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1995

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 26 مرداد 1394

تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 26 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 26 مرداد 1394
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
302 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
اسفند B استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15
301 دکتر عبدالهـی بافـت و غـدد(دکتـری) 20-15