۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1795

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 23 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 23 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
302 -------- همایش پرستاری و مامایی 15
کنسل دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
301 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15