۱۸ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2016

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 19 مرداد 1394تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 19 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 19 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
اسفنـد A دکتر اقـدم فوق العاده سلولی و مولکولی (تابستان) 17-13
کنسل دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
اسفنـد C دکتر عبدالهـی بافـت و غـدد(دکتـری) 20-15