۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1744

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 16 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 16 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 8-12
کنسل استاد دستمالچی کلاس خصوصی ژنتیک 12-16
302 ----- همایش طرح حامی 15
301 دکتر قاسمی نکته و تست فیزیولوژی( دکتری) 15-20
اسفند B دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 15-19
اسفند A استاد روحی گرامر و رفع اشکال 15-19