۱۳ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1775

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 14 دی 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 14 دی 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 8-12
کنسل استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 8-13
اسفند C استاد روحی زبان (طرح حامی) 8-9:30
اسفند A استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 9:30-11
اسفندC دکترصالحیان فیزیولوژی(طرح تضمین) 10-13
اسفند A استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند B استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 12:30_ 11
301 استاد بلوری باکتری شناسی *(زمستان)* 12:30-16
302 استاد صمدی نکته و تست سلولی (طرح تضمین) 12:30-16
کنسل استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز)و *(زمستان)* 13:30-18
*شروع از 5 بهمن ماه* استاد فخر آمادگی زبان تافل 16-19
کنسل استاد عسگرخانی طرح تضمین 14:30-17
اسفندC استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
کنسل استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
اسفند B استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19