۷ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1807

برنامه کلاسهای روز جمعه 9 بهمن ماه 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 9 بهمن ماه 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
کنسل دکتر سردار آبادی شیمی تجزیه دستگاهی ( دکتری)* 8-12
کنسل دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 8-12
اسفند A استاد شاهرضا زبان (پاییز) 8-12
اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 8-12
کنسل دکتر احمدپور درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری* 8-12
اسفند C دکتر عبدالهی بافت شناسی (دکتری)* 8-12
اسفند L استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 8-16
301 استاد فخر MHLE/ MCHE 9-12
302 استاد بابا عباسی بیوانفورماتیک (دکتری)* 9-12
کنسل استاد عبدالعلی زاده پرستاری روان ( پاییز ) 9-13
کنسل استاد طبیب زاده مجموعه زیست(پاییز) 12:30-15
شروع اواسط بهمن ماه* استاد طبیب زاده زیست شناسی عمومی(دکتری)* 12:30-16
اسفند N دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیو تکنولوژی (دکتری)* 12:30-16
اسفند B دکتـر محمـدنژاد بیوشیمی عمومی / عمومی و تخصصی(دکتری)* 12:30-16
اسفند C دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 12:30-16
اسفند E دکتر اکبری ژنتیک پزشکی/تخصصی( دکتری)* 12:30-16
اسفند M دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 12:30-16
اسفندF استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 12:30-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 12:30-16
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 12:30-16
کنسل استاد عبدالعلی زاده بهداشت جامعه (پاییز ) 13-16
کنسل استاد طبیب زاده میکروبیولوژی (پاییز) 15-17
302 دکتر خلیلی ایمنـی شناسـی( دکتـری)* 16-20
شروع اواخر بهمن* دکتر عبدالهی آناتومی تشریح ( دکتری)* 16-20
اسفند L دکتر سردار آبادی نانوفناوری پزشکی(دکتری)* 16-20
کنسل استـاد حیدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 16-20
اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 16-20
کنسل گروه اساتید فارماسیوتیکس (دکتری)* 16:30-20