۶ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2125

برنامه کلاسهای روز جمعه 8 آبان 94
 
برنامه کلاسهای روز جمعه 8 آبان 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
شروع از 15 آبان ماه دکتر رجب نیا سم شناسی دوره اول  (پاییز ) 10-8
شروع از 15 آبان ماه(یک هفته درمیان) دکتر نامجو خون شناسی ( پاییز) 12-8
اسفند C دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 12-8
دبیرستان رجاء دوم A استاد بلوری قارچ شناسی (پاییز) 12-8
کنسل استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) 12-8
اسفند F استاد شاهرضا زبان (پاییز) 12-8
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 12-8
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 12-8
اسفندA دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 12-8
شروع از 15 آبان ماه استاد اسلامی روش های آماری (پاییز ) 12-9
شروع از 15 آبان ماه دکتر رجب نیا دارو شناسی(دوره اول ) 12-10
سالن دبیرستان رجاء ---- آزمون دکتری 16-10
اسفند B دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 16-12:30
شروع 15 آبان ماه استاد باباعباسی بیوانفورماتیک پژوهشی 16-12:30
کنسل استاد حیدری پرستاری روان ( پاییز ) 16-12:30
اسفند C دکتر عبدالهی جنین شناسی ( پاییز ) 16-12:30
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 16-12:30
302 استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 16-12:30
اسفند F دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 16-13:30
دبیرستان رجاء  دوم A استاد طبیب زاده مجموعه زیست شناسی علوم 16-13:30
دبیرستان رجاء دوم B استاد اسلامی ریاضی عمومی( پاییز ) 19_16
301 استاد رستمی بیماریهای داخلی و جراحی مامایی/ نوزادان ومراقبتها 19_16
اسفند C دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز ) 20-16
دبیرستان رجاء دکتر خلیلی همایش ایمنی (دکتری) 20-16
اسفند B   استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
دبیرستان رجاء استاد طبیب زاده زیست عمومی (پاییز) 20-16
اسفند A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 20-16
دبیرستان رجاء  دوم A استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 20-16
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 20-16
سالن اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 20-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 20-16
شروع 15 آبان ماه --- بهداشت جامعه (پاییز ) 20-16