۴ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1981

برنامه کلاسهای روز جمعه 7 آبان 95
 
برنامه کلاسهای روز جمعه 7 آبان 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12-8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)* 12-8
اسفندA استاد شاهرضا زبان (پاییز)  * 12-8
کلاس 1(منیری جاوید) دکتر زارعی قارچ شناسی (پاییز)* 12-8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12-8
کلاس3(منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (تابستان) * 12-8
کلاس2(منیری جاوید) استاد تیموری بیماریهای زنان(پاییز)* 13-8
کلاس2(شروع از 14 آبان* استاد نجفی بارداری و زایمان(پاییز)* 13-8
اسفند C شروع از 14 آبان* استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * 16-8
کنسل دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12-9
کلاس4/ شروع از 14 آبان * دکتر کیان پور درمان شناسی داروسازی بالینی(دکتری) * 12-9
کلاس2(منیری جاوید) دکتر میرجلالی انگل شناسی (پاییز)* 16-12:30
302 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16-12:30
اسفندA استاد شاهرضا زبان (تابستان) * 16-12:30
کلاس1(منیری جاوید)/ شروع از 14 آبان* دکتر زارعی قارچ شناسی (دکتری)* 16-12:30
اسفند L / نیمه آذر * دکتر رجب نیا فارماکوگنوزی وبیوتکنولوژی (دکتری)* 16-12:30
کلاس 3(منیری جاوید) دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16-12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری)* 16-12:30
کنسل دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 16-13
نیمه آبان * دکتر سردار آبادی نانوفناوری پزشکی(دکتری)* 20-12:30
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان * 16-12:30
اسفندE/  شروع  اواخر آذر * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری)* 16-12:30
کلاس1(منیری جاوید) استاد بلوری- دکتر عزیزی باکتری شناسی (دکتری)* 20-16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20-16
اسفند B/ شروع 14 آبان * دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20-16
اسفند C استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) * یک هفته در میان 20-16
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان)* 20-16
اسفند F دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20-16
اسفند L/ شروع از 14 آبان* دکتر خرازی جنین شناسی (دکتری) * 20-16
اسفند C / شروع از 14 آبان* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20-16
اسفند M/ شروع از 14 آبان  * دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز) * 20-16
کلاس3(منیری جاوید)/ شروع 14 آبان * گروه اساتید نوزادان و مراقبتها (پاییز)*
بیماری های داخلی و جراحی (پاییز)*
20-16
کلاس 4/ شروع از نیمه آبان* استاد اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30-16:30
کلاس2/ شروع از نیمه آبان* دکتر صالحی پرستاری بهداشت جامعه(پاییز) 20-16