۴ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2666

برنامه کلاسهای  روز جمعه 5 تیر 94


برنامه کلاسهای  روز جمعه 5 تیر 94
 
کلاس استاد نام درس ساعت
302 دکتر اقدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 12-8
اسفنـد B استاد کریمی MCHE/MHLE 12-8
اسفند C دکتر احمد پور درمان شـناسی (دکتـری) 12-8
اسفنـد A دکتر محمدزاده تغـذیه(دکتـری) 16-8
301 دکتر اکبری ژنتیک تخصصی/ پزشکی دوره دوم (دکتـری) 16-8
دبیرستان رجاء
(هفتم B)
دکتر حمدی زبان تخصصی باکتری(دکتری) 16-12
302 دکتر اکبری ژنتـیک تخصـصی/ عمـومی(دکتـری) 16-12:30
اسفنـد B دکترسردار آبادی نانو فنـاوری زیستـی (دکتری) 16_12:30
301 استاد بابا عباسی بیوانفـورماتیک (دکتـری) 16-12:30
اسفـند C دکتر نوروزی فارماکوگنوزی (دکتـری) 20-12:30
302 دکتر خلیلی ایمنـی(دکتـری) 20-16
اسفنـدB استاد کریمی MCHE/MHLE 20-16
اسفنـد A دکتر عبدالهی آناتومی لگـن و پرینـه(دکتـری) 20-16
301 دکتر صالحـیان فیزیولـوژی دوره دوم (دکتـری) 20-16
 تصویر برنامه کلاسهای  روز جمعه 5 تیر 94