۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2017

برنامه کلاسهای روز جمعه 3 مهر 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 2 مهر 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 8-12
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 8-12
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
دبیرستان رجاء(106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
301 دکتر سردارآبادی فوق العاده نانوفناوری(دکتری) 8-16
دبیرستان رجاء(106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
کنسل استاد بلـوری خصـوصی باکتــری 13-16
C اسفند دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری ) 13-19
کنسل استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
A اسفــند دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
دبیرستان رجاء(104) استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 16-20
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20