۲۷ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2876

برنامه کلاسهای روز جمعه 28 فروردین

برنامه کلاسهای روز جمعه 28 فروردین

کلاس

استاد

نام درس

ساعت

4 اردیبهشت

دکتر اقدم

سلولی مولکولی( دکتری)

12-8

اسفند A

دکتر محمدزاده

تغذیه(دکتری)

16-8

سالن دبیرستان رجاء

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

16-8

302

استاد شاهرضا

نکته وتست زبان

12-8

302

استاد شاهرضا

زبان(پاییز)

12-8

301

دکتر اکبری

نکته وتست ژنتیک

12-8

دبیرستان رجاء(چهارم تجربی)

دکترخلیلی

ایمنی (ویژه)

12-8

دبیرستان رجاء (چهارم تجربی)

دکترخلیلی

طرح تضمین قبولی(ایمنی)

12-8

دبیرستان رجاء (هفتم B)

دکتر عبدالهی

آناتومی(پاییز)

12-8

دبیرستان رجاء (اول A)

استاد حیدری

پرستاری داخلی جراحی(پاییز)

16-8

17 اردیبهشت

دکتر رجب نیا

فارماکولوژی (دکتری)

12-9

دبیرستان رجاء(دوم B)

دکتر اقدم

فوق العاده نکته و تست سلولی و مولکولی

15-12:30

اسفند C

دکتر قلی زاده

رفع اشکال سلولی (تابستان و پاییز)

20-12

302

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی/عمومی(دکتری)

16-12:30

اول B

دکتر اقدم

فوق العاده سلولی و مولکولی (زمستان)

18-15

دبیرستان رجاء(دومA)

دکتر خسروی

اصول ومبانی سازمان ومدیریت(پاییز)

17-15

دبیرستان رجاء(دومA)

دکتر خسروی

کلیات بهداشت(پاییز)

19-17

سالن دبیرستان

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

20-16

302

دکتر خلیلی

ایمنی(دکتری)

20-16

اسفندB

استاد کریمی

MCHE/MHLE

20-16

اسفندA

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی(دکتری)

20-16


تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 28 فروردین