۲۵ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1944

برنامه کلاسهای روز جمعه 27 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 27 شهریور 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 8-12
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 8-12
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
دبیرستان رجاء(106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
اسفــند B دکتـر محمـدزاده تغـذیه(دکتـری) 8-16
301 ----- آزمـــون دکتــری 10-13
دبیرستان رجاء(106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
دبیرستان رجاء(105) دکتر حمـدی فوق العاده باکتری( دکتری) 12:30-16
اسفـند C دکتر محبـوبی فوق العاده شیمی دارویی 12:30-20
301 استاد بلـوری خصـوصی باکتــری 13-16
Bاسفـند استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
A اسفــند دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
دبیرستان رجاء(104) استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 16-20
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20