۲۶ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1976

برنامه کلاسهای روز جمعه 27 آذر 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 27 آذر 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
کنسل دکتر نامجو خون شناسی ( پاییز) 8-12
301 استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) 8-12
اسفند C دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 8-12
اسفند F استاد شاهرضا زبان (پاییز) 8-12
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 8-12
اسفند  A دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
302 دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
کنسل استاد عبدالعلی زاده پرستاری روان ( پاییز ) 9-12:30
اسفند B دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 12:30-16
اسفند L استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 12:30-16
اسفند M دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 12:30-16
اسفند C دکتر عبدالهی جنین شناسی ( پاییز ) 12:30-16
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
اسفند F استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 12:30-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 12:30-16
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 12:30-16
اسفند N استاد طبیب زاده مجموعه زیست شناسی علوم 13:30-16
301 استاد رستمی بیماریهای داخلی و جراحی مامایی/ نوزادان و مراقبتها 19_16
اسفند B --- آزمون پرستاری 19_16
اسفند C دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز ) 16-20
کنسل استاد عبدالعلی زاده بهداشت جامعه (پاییز ) 16-20
کنسل استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
اسفند A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 16-20
سالن اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 16-20
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20