۲۵ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2536

برنامه کلاسهای روز جمعه 26 خرداد 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 26 خرداد 94

 


برنامه کلاسهای روز جمعه 26 خرداد 94
 

کلاس

استاد

نام درس

ساعت

Aاسفند

دکتر اقدم

سلـولی مولکـولی (دکتری)

12-8

301

استاد کریمی

MCHE/MHLE

12-8

کنسل

دکتر احمد پور

درمان شـناسی (دکتـری)

12-8

دبیرستان رجاء (106)

دکتر خلیلی

ایمنی (ارشد)

12-8

کنسل

دکتر اکبری

ژنتیک(  ارشد )

12-8

کنسل

دکتر محمدزاده

تغـذیه(دکتـری)

16-8

کنسل

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی/ پزشکی دوره دوم (دکتری)

16-8

کنسل

دکتر حمدی

زبان تخصـصی باکـتری(دکتـری)

16-12

دبییرستان رجاء (106)

دکتر محمدنژاد

بیوشیمی ( ارشد )

16-12:30

Aاسفند

استاد شاهرضا

زبان (  ارشد )

16-12:30

کنسل

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی/ عمومی(دکتری)

16-12:30

301

استاد بابا عباسی

بیوانفـورماتیک (دکتـری)

16-12:30

اسفند C

دکترسردار آبادی

نانو فنـاوری زیستـی (دکتری)

20_12:30

کنسل

دکتر نوروزی

فارماکوگنوزی (دکتـری)

20-12:30

302

استاد کریمی

آزمون جامعMHLE / MCHE

16-13

B اسفند

استاد حیدرنیا

زبان ( ارشد )

20-16

302

دکتر اقدم

سلـولی مولکـولی ( ارشد )

20-16

دبیرستان رجاء (106)

دکتر خلیلی

ایمنـی(دکتـری)

20-16

دبیرستان رجاء(105)

دکتر عبدالهی

آناتومی لگـن و پرینـه(دکتـری)

20-16