۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2320

برنامه کلاسهای روز جمعه 25 اردیبهشت 1394
برنامه کلاسهای روز جمعه 25 اردیبهشت 1394
 
کلاس
استاد
نام درس
ساعت
سالن دبیرستان رجاء
دکتر  جعفرنژاد
همایش بیوشیمی
___-8
B اسفند
دکتر اقدم
سلولی مولکولی (دکتری)
12-8
اسفند A
دکتر محمدزاده
تغذیه(دکتری)
16-8
1 خرداد
استاد کریمی
MCHE/MHLE
12-8
اسفندC
دکتر رجب نیا
فارماکولوژی (دکتری)
12-9
301
دکتر نامجو
خون شناسی
12:30_9
302
دکتر اقدم
طرح تضمین سلولی
14:30-12:30
اسفندC
دکتر موثقی
جنین شناسی (دکتری)
16-12:30
301
دکتر اکبری
ژنتیک تخصصی/ عمومی(دکتری)
16-12:30
Bاسفند
دکترسردار آبادی
نانو فناوری زیستی (دکتری)
16_12:30
دبیرستان رجاء ( دوم A)
دکتر خسروی
خصوصی مدیریت بهداشت
19- 13
دبیرستان رجاء (اول B)
دکتر پاک طینت
خصوصی بیولوژی تولید مثل
16-14
کنسل
مهندس یعقوبی
زبان (پاییز)
20-16
302
دکتر خلیلی
ایمنی(دکتری)
20-16
اسفندB
استاد کریمی
MCHE/MHLE
20-16
301
دکتر اکبری
ژنتیک تخصصی(دکتری)
20-16
اسفند A
دکتر عبدالهی
آناتومی لگن و پرینه(دکتری)
20-16

تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 25 اردیبهشت 1394