۲۰ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4295

برنامه کلاسهای روز جمعه 21 فروردین
برنامه کلاسهای روز جمعه 21 فروردین
 

کلاس

استاد

نام درس

ساعت

اسفند A

دکتر محمدزاده

تغذیه(دکتری)

16-8

سالن دبیرستان رجاء

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

12-8

302

استاد شاهرضا

نکته وتست زبان

12-8

302

استاد شاهرضا

زبان(پاییز)

12-8

301

دکتر اکبری

نکته وتست ژنتیک

12-8

دبیرستان رجاء(چهارم تجربی)

دکترخلیلی

ایمنی (ویژه)

12-8

3 اردیبهشت

دکتر اقدم

سلولی مولکولی(دکتری)

12-8

دبیرستان رجاء (چهارم تجربی)

دکترخلیلی

طرح تضمین قبولی(ایمنی)

12-8

اسفندC

استاد رستمی

فوق العاده بیماریهای زنان(پاییز)

12-8

دبیرستان رجاء (هفتم B)

دکتر عبدالهی

آناتومی(پاییز)

12-8

دبیرستان رجاء (اول A)

استاد حیدری

پرستاری داخلی جراحی(پاییز)

16-8

17 اردیبهشت

دکتر رجب نیا

فارماکولوژی (دکتری)

12-9

سالن دبیرستان رجاء

دکتر خلیلی

ایمنی(پاییز)

16-12:30

دبیرستان رجاء( چهارم تجربی)

استاد دستمالچی

ژنتیک (زمستان)

16-12:30

302

دکتر اکبری

ژنتیک(دکتری)

16-12:30

301

دکتر جعفرنژاد

طرح تضمین قبولی(بیوشیمی)

16-12:30

اسفند C

دکتر جعفرقلی زاده

سلولی و مولکولی (پاییز)

20-12

دبیرستان رجاء(دومA)

دکتر خسروی

اصول ومبانی سازمان ومدیریت(پاییز)

17-15

دبیرستان رجاء(دومA)

دکتر خسروی

کلیات بهداشت(پاییز)

19-17

سالن دبیرستان

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

20-16

302

دکتر خلیلی

ایمنی(دکتری)

20-16

اسفندB

استاد کریمی

MCHE/MHLE

20-16

اسفندA

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی(دکتری)

20-16

 


تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 21 فروردین