۱۹ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1979

برنامه کلاسهای روز جمعه 21 آبان 95
 
برنامه کلاسهای روز جمعه 21 آبان 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12-8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)  * 12-8
اسفندA دکتر شاهرضا زبان (پاییز)  * 12-8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12-8
کلاس3(منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (تابستان) * 12-8
کلاس2(منیری جاوید) استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* یک هفته درمیان 13-8
28 آبان * استاد تیموری # بارداری و زایمان(پاییز)* یک هفته درمیان 13-8
28 آبان * استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * یک هفته درمیان 16-8
اسفند B دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12-9
اسفند F دکتر کیان پور درمان شناسی داروسازی بالینی(دکتری) * 12-9
کلاس 4(منیری جاوید) استاد حیدریان زیست جانوری (پاییز)* 12-9
اسفند C استاد نصیری خصوصی فیزیولوژی گیاهی 10:30- 9
اسفند C استاد بلوری خصوصی باکتری 12 – 10:30
کلاس 3(منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16-12:30
اسفندA دکتر شاهرضا زبان (تابستان) * 16-12:30
شروع 19 آذر * دکتر احمدزاده بیوتکنولوژی (دکتری)* 16-12:30
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16-12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری)* 16-12:30
کنسل دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 15-13
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان * 16-12:30
شروع  اواخر آذر * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری)* 16-12:30
301 استاد بلوری- دکتر عزیزی باکتری شناسی (دکتری)* 20-16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20-16
اسفند B دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20-16
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان)* 20-16
اسفند F دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20-16
اسفند L دکتر خرازی جنین شناسی (دکتری) * 20-16
شروع از آذر* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20-16
28  آبان* استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20-16
کنسل استاد عسگرخانی  # بیماری های داخلی و جراحی (پاییز)*یک هفته درمیان 20-16
5 آذر ماه* استاد اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30-16:30