۱۹ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1977

برنامه کلاسهای روز جمعه 20 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 20 شهریور 94
 
  استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 8-12
کنسل دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 8-12
اسفند C دکتر جاویدی فوق العاده فارماسیوتیکس(دکتری) 8-20
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
دبیرستان رجاء(106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
اسفــند B دکتـر محمـدزاده تغـذیه(دکتـری) 8-16
دبیرستان رجاء(106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
301 استاد بلوری خصوصی میکروب 13-16
کنسل استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
A اسفــند دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
Bاسفند استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 16-20
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
کنسل دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20