۱۸ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1833

برنامه کلاسهای روز جمعه 20 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 20 شهریور 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 8-12
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 8-12
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
دبیرستان رجاء(106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
اسفــند B دکتـر محمـدزاده تغـذیه(دکتـری) 8-16
دبیرستان رجاء(106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
301 استاد بلوری خصوصی میکروب 13-16
اسفــند C دکتـر نوروزی فارماکوگنـوزی (دکتـری) 12:30-20
کنسل استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
A اسفــند دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
Bاسفند استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 16-20
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
کنسل دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20