۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2893

برنامه کلاسهای روز جمعه 2 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 2 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز جمعه 2 مرداد 1394
 
کلاس استاد نام درس ساعت
Aاسفند دکتر اقدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 12-8
301 استاد کریمی MCHE/MHLE 12-8
اسفندC دکتر احمد پور درمان شـناسی (دکتـری) 12-8
دبیرستان رجاء (106) دکتر خلیلی ایمنی (ارشد) 12-8
302 دکتر اکبری ژنتیک(  ارشد ) 12-8
دبیرستان رجاء ( 105) دکتر حمدی فوق العاده باکتری ( دکتری) 12-8
اسفندB دکتر محمدزاده تغـذیه(دکتـری) 16-8
دبیرستان رجاء(103 و104) ------- آزمون 13-10
دبیرستان رجاء (106) دکتر محمدنژاد بیوشیمی ( ارشد ) 16-12:30
Aاسفند استاد شاهرضا زبان (  ارشد ) 16-12:30
302 دکتر اکبری ژنتیک پزشکی، عمومی(دکتری) 16-12:30
301 استاد بابا عباسی بیوانفـورماتیک (دکتـری) 16-12:30
دبیرستان رجاء(101) دکترسردار آبادی نانو فنـاوری زیستـی (دکتری) 20_12:30
اسفندC دکتر نوروزی فارماکوگنوزی (دکتـری) 20-12:30
اسفندB استاد حیدرنیا زبان ( ارشد ) 20-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه ( ارشد ) 20-16
301 دکتر اکبری ژنتیک تخصصی(دکتری) 20-16
302 دکتر اقدم سلـولی مولکـولی ( ارشد ) 20-16
دبیرستان رجاء (106) دکتر خلیلی ایمنـی(دکتـری) 20-16
دبیرستان رجاء(105) دکتر عبدالهی آناتومی لگـن و پرینـه(دکتـری) 20-16