۳۰ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1595

برنامه کلاسهای روز جمعه 2 بهمن 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 2 بهمن 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
اسفند B دکتر سردار آبادی شیمی تجزیه دستگاهی ( دکتری)* 12-8
اسفند C دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 12-8
اسفند A استاد شاهرضا زبان (پاییز) 12-8
اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 12-8
9 بهمن ماه* دکتر احمدپور درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری* 12-8
شروع اواخر بهمن* دکتر عبدالهی بافت شناسی (دکتری)* 12-8
کنسل استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 16-8
301 استاد فخر MHLE/ MCHE 12-9
شروع اواخر بهمن ماه* استاد بابا عباسی بیوانفورماتیک (دکتری)* 12-9
کنسل استاد عبدالعلی زاده پرستاری روان ( پاییز ) 13-9
شروع 9 بهمن ماه * دکتـر محمـدنژاد بیوشیمی عمومی / عمومی و تخصصی(دکتری)* 16-12:30
شروع اواخر بهمن ماه * دکتر موثقی جنین شناسی( دکتری)* 16-12:30
شروع اواسط بهمن ماه* استاد طبیب زاده زیست شناسی عمومی(دکتری)* 16-12:30
9 بهمن ماه* دکتر نوروزی/دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیو تکنولوژی (دکتری)* 16-12:30
اسفند C دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 16-12:30
اسفند B دکتر اکبری ژنتیک پزشکی/تخصصی( دکتری)* 12:30-16
اسفند M دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 12:30-16
اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
اسفندF استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 12:30-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 12:30-16
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 12:30-16
اسفند L دکتر سردار آبادی نانوفناوری پزشکی(دکتری)* 12:30-20
کنسل استاد عبدالعلی زاده بهداشت جامعه (پاییز ) 13-16
اسفند N استاد طبیب زاده میکروبیولوژی (پاییز) 15-17
302 دکتر خلیلی ایمنـی شناسـی( دکتـری)* 16-20
301 --- آزمون پرستاری 16-20
شروع اواخر بهمن* دکتر عبدالهی آناتومی تشریح ( دکتری)* 16-20
اسفند B استـاد حیدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 16-20
اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 16-20
9 بهمن ماه* دکتر جاویدی فارماسیوتیکس (دکتری)* 20-16:30