۱۵ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1511

برنامه کلاسهای روز جمعه 18 دی 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 18 دی 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
اسفند C دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 12-8
اسفند F استاد شاهرضا زبان (پاییز) 12-8
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 12-8
302 دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 12-8
اسفندL استاد عبدالعلی زاده پرستاری روان ( پاییز ) 13-9
کنسل استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) 12-8
اسفند B دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 16-12:30
کنسل استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 16-12:30
اسفند N دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 16-12:30
اسفند C دکتر عبدالهی جنین شناسی ( پاییز ) 16-12:30
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 16-12:30
کنسل استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 16-12:30
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفند A دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 16-12:30
اسفند N استاد طبیب زاده مجموعه زیست شناسی علوم 15-12:30
اسفندL استاد عبدالعلی زاده بهداشت جامعه (پاییز ) 16-13
اسفند N استاد طبیب زاده میکروبیولوژی (پاییز) 17-15
کنسل استاد رستمی بیماریهای داخلی و جراحی مامایی/ نوزادان و مراقبتها 19_16
اسفند A - آزمون پرستاری 19_16
اسفند C دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز ) 20-16
اسفند B استـاد حیدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 20-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) و *(زمستان)* 20-16
سالن اسفند E دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 20-16