۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2462

برنامه کلاسهای روز جمعه 18 اردیبهشت 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 18 اردیبهشت 94

کلاس

استاد

نام درس

ساعت

B اسفند

دکتر اقدم

سلولی مولکولی (دکتری)

10:30-8

302

دکتر جعفر نژاد

طرح تضمین بیوشیمی

12_ 8

اسفند A

دکتر محمدزاده

تغذیه(دکتری)

12-8

301

دکتر اکبری

نکته و تست ژنتیک

12-8

دبیرستان رجاء(هفتم B)

استاد  دستمالچی

ژنتیک (زمستان)

12-8:30

اسفندC

دکتر رجب نیا

فارماکولوژی (دکتری)

12-9

اسفند  B

دکتر اقدم

فوق العاده نکته و تست سلولی مولکولی

12:30-10:30

302

دکتر اقدم

طرح تضمین سلولی

14:30-12:30

کنسل

دکتر موثقی

جنین شناسی (دکتری)

16-12:30

301

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی/ عمومی(دکتری)

16-12:30

Bاسفند

دکترسردار آبادی

نانو فناوری زیستی (دکتری)

16_12:30

اسفند   A

دکتر  محمد زاده

طرح تضمین تغذیه

16-13

302

دکتر خلیلی

طرح تضمین ایمنی

16-14:30

اسفند C

استاد احمدزاده

زبان خصوصی

20-16

Bاسفند

دکتر شیران

نکته و تست خون شناسی

20_16

اسفندA

دکتر محمدزاده

نکته و تست تغذیه

20_16

سالن دبیرستان

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

20-30/12

302

دکتر خلیلی

ایمنی(دکتری)

20-16

اسفندB

استاد کریمی

MCHE/MHLE

20-16

301

دکتر اکبری

ژنتیک تخصصی(دکتری)

20-16

دبیرستان رجاء(اول B)

دکتر عبدالهی

آناتومی لگن و پرینه(دکتری)

20-16

 

تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 18 اردیبهشت 94