۱۵ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2303

برنامه کلاسهای روز جمعه 17 مهر 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 17 مهر 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
دبیرستان رجاء (106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
اسفنــد B دکتـر محمـدزاده همایش و  نکته و تست تغذیه( دکتری) 12-16
301 استاد باباعباسی فوق العاده بیوانفورماتیک ( دکتری) 12-16
دبیرستان رجاء (106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
اسفــند A استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
دبیرستان رجاء(101) استاد بلـوری خصـوصی باکتــری 13-16
اسفــند C دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری ) 13-19
کنـسل استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
دبیرستان رجاء(104) دکتر دستمالچی خصوصی ژنتیک (خصوصی) 16-20
اسفــند  A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20برنامه کلاسهای روز جمعه 17 مهر 94