۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1461

برنامه کلاسهای روز جمعه 16 بهمن 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 16 بهمن 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
کنسل دکتر سردار آبادی شیمی تجزیه دستگاهی ( دکتری)* 8-12
اسفندC دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 8-12
اسفند A استاد شاهرضا زبان (پاییز) 8-12
اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 8-12
اسفند M دکتر جاویدی فارماسیوتیکس (دکتری)* 8-12
کنسل دکتر عبدالهی بافت شناسی (دکتری)* 8-12
کنسل استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 8-16
کنسل استاد بابا عباسی بیوانفورماتیک (دکتری)* 9-12
301 استاد فخر MHLE/ MCHE 9-12
اسفند N استاد طبیب زاده مجموعه زیست(پاییز) 12:30-15
شروع 7  اسفند * دکتر رجب نیا درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری* 12:30-16
اسفند B دکتـر محمـدنژاد بیوشیمی عمومی / عمومی و تخصصی(دکتری)* 12:30-16
اسفند C دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 12:30-16
اسفند E دکتر اکبری ژنتیک پزشکی/تخصصی( دکتری)* 12:30-16
اسفند M دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 16-12:30
اسفندF استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 16-12:30
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 16-12:30
اسفند N استاد طبیب زاده میکروبیولوژی (پاییز) 17-15
اسفند M ---- آزمون پرستاری 19-16
شروع اواخر بهمن* دکتر عبدالهی آناتومی تشریح ( دکتری)* 20-16
302 دکتر خلیلی ایمنـی شناسـی( دکتـری)* 20-16
اسفند L دکتر سردار آبادی نانوفناوری پزشکی(دکتری)* 20-16
اسفند B استـاد حیدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 20-16
اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 20-16
اسفند L دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیو تکنولوژی (دکتری)* 20-16:30