۱۲ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2098

برنامه کلاسهای روز جمعه 14 آبان 95

برنامه کلاسهای روز جمعه 14 آبان 95
 
کلاس استاد درس ساعت
کلاس 4 (منیری جاوید) استاد لطفی زاده
استاد حیدریان
زیست جانوری (پاییز)* 12-8
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12-8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)* 12-8
اسفند A استاد شاهرضا زبان (پاییز)  * 12-8
کلاس 1(منیری جاوید) دکتر زارعی قارچ شناسی (پاییز)* 12-8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12-8
کلاس3(منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (تابستان) * 12-8
کنسل استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* یک هفته درمیان 13-8
کنسل استاد تیموری # بارداری و زایمان(پاییز)* یک هفته درمیان 13-8
اسفند C استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * 16-8
اسفند B دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12-9
اسفند F دکتر کیان پور درمان شناسی داروسازی بالینی(دکتری) * 12-9
کلاس 3(منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16-12:30
اسفندA استاد شاهرضا زبان (تابستان) * 16-12:30
کلاس 1(منیری جاوید) دکتر زارعی قارچ شناسی (دکتری)* 16-12:30
شروع 19 آذر * دکتر احمدزاده بیوتکنولوژی (دکتری)* 16-12:30
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16-12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری)* 16-12:30
اسفند B دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 16-13
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان * 16-12:30
شروع  اواخر آذر * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری)* 16-12:30
301 استاد بلوری- دکتر عزیزی باکتری شناسی (دکتری)* 20-16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20-16
اسفند B دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20-16
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان)* 20-16
اسفند F دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20-16
اسفند L دکتر خرازی جنین شناسی (دکتری) * 20-16
شروع از آذر* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20-16
اسفند M دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز) * 20-16
کلاس3(منیری جاوید) استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20-16
شروع از21 آبان * گروه اساتید  # بیماری های داخلی و جراحی (پاییز)*یک هفته درمیان 20-16
5 آذر ماه* استاد اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30-16:30
کنسل دکتر صالحی پرستاری بهداشت جامعه(پاییز) 20-16
اسفند C استاد اسلامی آمار و SPSS (دوره دوم) 19-16