۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1483

برنامه کلاسهای روز جمعه 13 شهریور 94(بروز رسانی شده)


برنامه کلاسهای روز جمعه 13 شهریور 94

 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 12-8
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 12-8
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 12-8
دبیرستان رجاء(106) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 12-8
اسفــند B دکتـر محمـدزاده تغـذیه(دکتـری) 16-8
دبیرستان رجاء( 104و 105) ----- آزمــون دکتــــری --_ 10
301 دکتر حمدی فوق العاده  باکتری ( دکتری) 16-12:30
کنـسل دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 16-12:30
کنسـل دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمومی(دکتری) 16-12:30
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
اسفــند C دکتـر نوروزی فارماکوگنـوزی (دکتـری) 20-12:30
اسفــند B استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
کنـسل دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 20-16
کنـسل دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 20-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 20-16
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 20-16