۹ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1417

برنامه کلاسهای روز جمعه 12 آذر 95

برنامه کلاسهای روز جمعه 12 آذر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12-8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)  * 12-8
کنسل دکتر شاهرضا زبان (پاییز)  * 12-8
کنسل دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (تابستان) * 12-8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12-8
اسفندA استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* یک هفته درمیان 10-8
اسفند c استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * یک هفته درمیان 16-8
اسفند B دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12-9
اسفند F استاد حیدریان زیست جانوری (پاییز)* 12-9
اسفند A استاد تیموری بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* 12-10
کنسل دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16-12:30
کنسل دکتر شاهرضا زبان (تابستان) * 16-12:30
شروع 19 آذر * دکتر احمدزاده بیوتکنولوژی (دکتری)* 16-12:30
شروع  اواخر آذر * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری)* 16-12:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16-12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری)* 16-12:30
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان * 16-12:30
اسفند B دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 15-13
302 استاد بلوری باکتری شناسی (دکتری)* 20-16
کنسل دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان)* 20-16
کنسل دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20-16
شروع از دی* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20-16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20-16
اسفند B دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20-16
301 دکترشیرازی جنین شناسی (دکتری) * 20-16
اسفند F استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20-16
اسفند C استاد طباطبایی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30-16:30