۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4088

برنامه کلاسهای روز جمعه 11 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز جمعه 11 اردیبهشت 94 
کلاس استاد نام درس ساعت
302 دکتر جعفر نژاد طرح تضمین بیوشیمی 11_8
اسفند B دکتر اقدم سلولی مولکولی( دکتری) 12-8
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه(دکتری) 16-8
301 استاد شاهرضا نکته وتست زبان 12-8
کنسل دکتر اکبری نکته وتست ژنتیک 12-8
دبیرستان رجاء(هفتم B) استاد  دستمالچی ژنتیک (زمستان) 12-8:30
17 اردیبهشت دکتر رجب نیا فارماکولوژی (دکتری) 12-9
سالن دبیرستان  رجا استاد حیدرنیا فوق العاده زبان 12-10
کنسل دکتر حمدی باکتری شناسی(دکتری) 16-12
302 دکتر اقدم طرح تضمین سلولی 14:30-12:30
دبیرستان رجاء(اول B) دکتر عبدالهی جنین شناسی(دکتری) 16-12:30
کنسل دکتر اکبری ژنتیک تخصصی/عمومی(دکتری) 16-12:30
Bاسفند دکترسردار آبادی نانو فناوری زیستی (دکتری) 20_12:30
301 دکتر جعفرنژاد طرح تضمین قبولی (بیوشیمی) 16-13
دبیرستان رجاء ( هفتم A) دکتر پاک طینت خصوصی بیولوژی تولید مثل 16-14
302 دکتر خلیلی طرح تضمین ایمنی 16-14:30
دبیرستان رجاء(سوم دبیرستان) دکتر خسروی خصوصی کلیات بهداشت 18-15
سالن دبیرستان دکتر جعفرنژاد بیوشیمی(پاییز) 20-16
اسفند C استاد احمدزاده زبان خصوصی 20-16
302 دکتر خلیلی ایمنی(دکتری) 20-16
اسفندB استاد کریمی MCHE/MHLE 20-16
کنسل دکتر اکبری ژنتیک تخصصی(دکتری) 20-16
دبیرستان رجاء(اول B) دکتر عبدالهی آناتومی لگن و پرینه(دکتری) 20-16