۷ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1739

برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94

برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 8-12
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 8-12
کنســـل دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 8-12
اسفــند B دکتر سردارآبادی فوق العاده نانوفناوری(دکتری) 8-16
اسفــند A دکتر حمدی فوق العاده باکتری (دکتری) 9-12
دبیرستان رجاء (106) --- آزمون دکتری 10-13
302 دکتـر محمـدزاده همایش و  نکته و تست تغذیه( دکتری) 12-16
دبیرستان رجاء(106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 12:30-16
اسفــند A استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 12:30-16
کنسل دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 12:30-16
دبیرستان رجاء(103) دکتر محبوبی فوق العاده شیمی دارویی ( دکتری) 12:30-20
دبیرستان رجاء (105) دکتر حمدی فوق العاده باکتری (دکتری) 12:30-20
301 استاد بلـوری خصـوصی باکتــری 13-16
اسفــند C دکتر احمدزاده فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی (دکتری ) 13-19
اسفــند B استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 16-20
کنــسل دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 16-20
اسفــند  A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 16-20
301 استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 16-20
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 16-20
دبیرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 16-20

برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94