۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2218

برنامه کلاسهای روز جمعه 1 خرداد 94
برنامه کلاسهای روز جمعه 1 خرداد 94
 
کلاس
استاد
نام درس
ساعت
 302
دکتر اقدم
سلولی مولکولی (دکتری)
12-8
اسفند A
دکتر محمدزاده
تغذیه(دکتری)
16-8
8 خرداد
استاد کریمی
MCHE/MHLE
12-8
اسفندC
دکتر رجب نیا
فارماکولوژی (دکتری)
12-9
301
دکتر حمدی
فوق العاده باکتری شناسی (دکتری)
12-8
کنسل
دکتر موثقی
جنین شناسی (دکتری)
16-12:30
302
دکتر اکبری
ژنتیک تخصصی/ عمومی(دکتری)
16-12:30
Bاسفند
دکترسردار آبادی
نانو فناوری زیستی (دکتری)
16_12:30
301
-----
MCHLEآزمـون 
16-13
302
دکتر خلیلی
ایمنی(دکتری)
20-16
اسفندB
استاد کریمی
MCHE/MHLE
20-16
301
دکتر اکبری
ژنتیک تخصصی(دکتری)
20-16
اسفند A
دکتر عبدالهی
آناتومی لگن و پرینه(دکتری)
20-16

تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 1 خرداد 94