۱۵ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3724

بازهم افتخاری دیگر


بازهم افتخاری دیگر ...
 
باعث افتخار و مباحات است اعلام کنیم تمام متقاضیان رشته تربیت بندی موسسه دکتر خلیلی در آزمون سراسری ارشد پذیرفته شده اند.
به این عزیزان این موفقیت را تبریک می گوییم.
نام تعدادی از این داوطلبان که در دانشگاه های روزانه پذیرفته شده اند به شرح ذیل به استحضار می رسد:
 

نام

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

امین سبزه فیزیولوژی ورزشی (محض) دانشگاه شهید بهشتی
نیلوفر بهشتی فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) خوارزمی
آزاده صفایی فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) تهران
آرزو بهجت فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) تهران
الناز علی دوست فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) رجایی
خانم سید حسن پور فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) الزهرا
نرگس عبدوس فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) الزهرا
مریم دارایی فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) الزهرا
پریسا میهمانی فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) خوارزمی
الهام شیرافکن فیزیولوژی ورزشی (کاربردی) بابلسر
خانم سعیدی فیزیولوژی ورزشی مدیریت راهبردی بابلسر
خانم سعادتی فیزیولوژی ورزشی سلامت کرج