۱۱ آبان ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 2868

اطلاعیه آموزش: جدول تاریخ شروع و برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد / دکتری/ کارشناسی به پزشکی ترم پاییز (سال تحصیلی 1402_1401  )
گروه آموزشی دکتر خلیلی
تاریخ شروع و برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد / دکتری/ کارشناسی به پزشکی ترم پاییز (سال تحصیلی 1402_1401  )
بروز رسانی 11 آبان ماه 1401
نام درس نام مدرس روز و ساعت برگزاری برگزار در اسکای روم برگزار در  وب پلاس (کلاس آنلاین)
ژنتیک دکتری خانم دکتر بهروزاقدم چهارشنبه 14 الی 19 16 شهریور(اسکای روم) جلسه اول
23 شهریور (اسکای روم) جلسه دوم
6 مهر( ورود وب پلاس) جلسه سوم
زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی شنبه 16 الی 20 19 شهریور (اسکای روم) جلسه اول
16 مهر (اسکای روم) جلسه دوم
23 مهر (اسکای روم) جلسه سوم
7 آبان(ورود وب پلاس) جلسه چهارم
سلولی و مولکولی دکتری خانم دکتر بهروزاقدم پنجشنبه 13:30 الی 16:30 7  مهر (اسکای روم)جلسه اول
14 مهر  (اسکای روم) جلسه دوم

19 آبان (اسکای روم) جلسه سوم
3 آذر (ورود وب پلاس) جلسه چهارم
ژنتيك ( لیسانس به پزشکی) خانم دکتر بهروزاقدم شنبه 18:30 الی 20:30  7 آبان (اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
MHLE (لیسانس به پزشکی) استاد حیدرنیا شنبه 12 الی 18  7 آبان (اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
ایمنی شناسی ارشد استاد نصر شنبه 16 الی 21 7 آبان (اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
بهداشت جامعه ارشد دکتر بگجانی شنبه  18:30 الی 21:30 7 آبان(اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
*شیمی آلی و عمومی ارشد دکتر اکبری شنبه 16 الی 20
و * پنجشنبه 8:30 الی 12  (یک هفته در میان)
*تاریخ برگزاری روزهای پنجشنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
7 آبان(اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
ایمنی شناسی  (ویژه ضرایب پایین) دکتر صفدریان شنبه 16 الی 20 7 آبان (اسکای روم) جلسه اول
14 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
21 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
شیمی آلی و عمومی (لیسانس به پزشکی) دکتر اکبری یکشنبه 16 الی 20  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
ژنتیک پایه وپزشکی ارشد خانم دکتر بهروز اقدم یکشنبه 14 الی 18  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
ایمنی شناسی ارشد استاد نصر یکشنبه 16 الی 21  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
ایمنی شناسی ارشد و دکتری دکتر صفدریان یکشنبه 16 الی 20  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
ایمنی شناسی  دکتری دکتر خلیلی یکشنبه 16 الی 20  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان(اسکای روم ) جلسه سوم
6 آذر (ورود وب پلاس)  جلسه چهارم
تغذیه و رژیم درمانی  دکتری استاد جلالی یکشنبه 17 الی 20  8 آبان (اسکای روم) جلسه اول
15 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
22 آبان(اسکای روم ) جلسه سوم
6 آذر (ورود وب پلاس)  جلسه چهارم
ایمنی شناسی (لیسانس به پزشکی) دکتر خلیلی دوشنبه 16 الی 20  9 آبان (اسکای روم) جلسه اول
16 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
23 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
*سلولی و مولکولی  ارشد استاد علی رضا اکبری دوشنبه 16 الی 20
و   * سه شنبه 12:30 الی 16 (هر هفته)
* تاریخ برگزاری روزهای سه شنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
 9 آبان (اسکای روم) جلسه اول
16 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
23 آبان (ورود وب پلاس)  جلسه سوم
روان پرستاری ارشد استاد فریدونی دوشنبه 16:30 الی 18 16 آبان(اسکای روم) جلسه اول
23 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
30 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
پرستاری کودکان ارشد دکتر بگجانی دوشنبه  18:30 الی 21:30 9 آبان(اسکای روم) جلسه اول
16 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
23 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
*سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
 و * دوشنبه 12:30  الی 16 (یک هفته در میان)
* تاریخ برگزاری روزهای دوشنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
10 آبان(اسکای روم) جلسه اول
17 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
24 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
سلولی و مولکولی  ارشد دکتر محمدنژاد سه شنبه 12:30 الی 16 10 آبان(اسکای روم) جلسه اول
17 آبان ( اسکای روم) جلسه دوم
24 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
قارچ شناسی ارشد و دکتری خانم دکتر فلاح سه شنبه 16 الی 20 10 آبان(اسکای روم) جلسه اول
17 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
24 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
بیوشیمی عمومی دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21 10 آبان(اسکای روم) جلسه اول
17 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
24 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
ویروس شناسی ارشد و دکتری خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 13 الی 16 11 آبان(اسکای روم) جلسه اول
18 آبان(اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
شیمی تجزیه ارشد استاد جمشیدی چهارشنبه 16 الی 19 11 آبان (اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) دکتر بلوری چهارشنبه 16 الی 19 11 آبان (اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
ایمنی شناسی ارشد دکتر خلیلی چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان (اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
بیوشیمی عمومی ارشد دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان (اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
پرستاری مادران و نوزادان ارشد دکتر بگجانی چهارشنبه 18:30 الی 21:30 11 آبان(اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فارماسیوستیکس دکتری خانم دکتر لاویان
 استاد گنجی
چهارشنبه 19 الی 21
و پنجشنبه 19 الی 21
* تاریخ برگزاری روز پنجشنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
11 آبان (اسکای روم)  جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
آمار و روش تحقیق دکتری استاد فریدونی چهارشنبه 18:30  الی 20:30 11 آبان(اسکای روم) جلسه اول
18 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
25 آبان (اسکای روم) جلسه سوم
9 آذر  (ورود وب پلاس) جلسه چهارم
بیوشیمی عمومی دکتری دکتر محمدنژاد پنجشنبه 8 الی 12 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم ) جلسه دوم
26 آبان(اسکای روم ) جلسه سوم
10 آذر (ورود وب پلاس) جلسه چهارم
شیمی داروئی دکتری (بهداشت و علوم) دکتر اسدی پنجشنبه 8:30 الی 12:30 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
انگل شناسی ارشد و دکتری دکتر بهروان پنجشنبه 12 الی 16 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
زبان انگلیسی  ارشد و دکتری استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و  * شنبه 12:30  الی 16 
* تاریخ های برگزاری روزهای شنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان(ورود وب پلاس) جلسه سوم
بیوشیمی  (ویژه رشته بیوشیمی) دکتر محمدنژاد پنجشنبه  12:30 الی 16 12  آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
سم شناسی دکتری دکتر مولایی پنجشنبه 16 الی 18 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
ژنتیک پایه وپزشکی ارشد دکتر آرین اکبری پنجشنبه 16 الی 20
و جمعه 8:30  الی 12  (هر هفته)
* تاریخ برگزاری روزجمعه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان(ورود وب پلاس) جلسه سوم
زبان انگلیسی  ارشد استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان(ورود وب پلاس) جلسه سوم
بیوشیمی ( لیسانس به پزشکی) دکتر محمدنژاد پنجشنبه 16 الی 20 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان(ورود وب پلاس) جلسه سوم
باکتری شناسی ارشد و دکتری دکتر بلوری پنجشنبه 17 الی 20 12 آبان(اسکای روم) جلسه اول
19 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
26 آبان(ورود وب پلاس) جلسه سوم
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکتری خانم دکتر بهروزاقدم جمعه 8  الی 12  (هر هفته ) 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
داروساری بالینی (درمان شناسی) دکتری خانم دکتر حسینی جمعه 8 الی 12 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
*زبان انگلیسی  ارشد و دکتری استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 
و  * شنبه 12:30  الی 16
* تاریخ های برگزاری روزهای شنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12:30 الی 16
و   * دوشنبه 12:30 الی 16 (یک هفته در میان )
* تاریخ های برگزاری روزهای دوشنبه  متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
زبان انگلیسی  ارشد استاد خدادادی جمعه 12:30 الی 16 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فیزیک پزشکی (لیسانس به پزشکی) استاد ذوالجلالی جمعه 8:30 الی 12 20 آبان (اسکای روم) جلسه اول
27 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
4 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فارماکوگنوزی دکتری خانم دکتر حسن پور جمعه 13 الی 15:30 27 آبان(اسکای روم) جلسه اول
4 آذر (اسکای روم) جلسه دوم
11 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فارماکولوژی دکتری دکتر صادقی جمعه 16 الی 18:30 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
تغذیه و رژیم درمانی ارشد استاد جلالی جمعه  16 الی 20 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
خون شناسی و بانک خون ارشد و دکتری خانم دکتر نامجو جمعه  16 الی 21 13 آبان(اسکای روم) جلسه اول
20 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
27 آبان (ورود وب پلاس) جلسه سوم
پرستاری داخلی و جراحی ارشد استاد فریدونی
استاد نوروزی
چهارشنبه 15 الی 18 18 آبان (اسکای روم) جلسه اول
25 آبان (اسکای روم) جلسه دوم
2 آذر (ورود وب پلاس ) جلسه سوم
فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) دکتر عبدی سه شنبه 16 الی 20 1 آذر(اسکای روم) جلسه اول
8 آذر ( اسکای روم) جلسه دوم
15 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فیزیولوژی ارشد و دکتری (ویژه رشته فیزیولوژی) دکتر عبدی چهارشنبه 16 الی 21
و
 *دوشنبه 16 الی 20 (یک هفته در میان)
* تاریخ های برگزاری روزهای دوشنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
2 آذر (اسکای روم) جلسه اول
9 آذر (اسکای روم) جلسه دوم
16 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
فیزیولوژی ارشد و دکتری
( ویژه رشته تغذیه و رژیم درمانی)
دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16
*دوشنبه 16 الی 20 (یک هفته در میان)
* تاریخ های برگزاری روزهای دوشنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
3 آذر(اسکای روم) جلسه اول
10 آذر (اسکای روم) جلسه دوم
17 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
سم شناسی ارشد استاد گنجی یکشنبه 16 الی 20 6  آذر (اسکای روم) جلسه اول
13 آذر (اسکای روم) جلسه دوم
20آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
دارو شناسی ارشد استاد گنجی سه شنبه 16 الی 20 8  آذر (اسکای روم) جلسه اول
15 آذر (اسکای روم) جلسه دوم
22 آذر (ورود وب پلاس) جلسه سوم
بیوشیمی تخصصی  دکتری دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16  بهمن ماه بهمن ماه
 
⭕️ توجه ⭕️
⭕️وضعیت برگزاری کلاس ها بر اساس بستر برگزاری کلاس ( اسکای روم یا وب پلاس ) و به همراه تاریخ های برگزاری و تاریخ ورود به وب پلاس (نرم افزار کلاس آنلاین ) در جدول بالا ذکر شده است .
⭕️لینک ورود به کلاس آنلاین اسکای روم برای داوطلبان ثبت نامی تهران یک روز قبل از برگزاری کلاس بین ساعت 15 الی18 از سوی بخش آموزش دفتر مرکزی تهران پیامک خواهد گردید.
⭕️ارسال لینک ورود به کلاس آنلاین اسکای روم برای داوطلبان ثبت نامی نمایندگی توسط نمایندگی ها صورت میپذیرد.
⭕️ویدئوی بازپخش جلسات کلاس هایی که در بستر اسکای روم برگزار میگردد، بعد از برگزاری کلاس ،در کانال اطلاع رسانی آموزش به آدرس https://t.me/DrKhaliliAmoozesh بارگذاری خواهد شد.
⭕️شرکت در کلاس های آنلاین فقط  از طریق لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی با ویندوزهای 8 و 10 و بالاتر امکانپذیر میباشد.
⭕️جهت ورود به محیط کلاس آنلاین (وب پلاس) ، نصب نرم افزار کلاس آنلاین classonline  الزامی میباشد. لازم به ذکر است ، نرم افزار کلاس آنلاین classonline  فقط بر روی یک سیستم (لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی) قابل اجرا میباشد.
⭕️برای ورود به بستر وب پلاس (نرم افزار کلاس آنلاین ) اطلاعات مورد نیاز شامل لینک دانلود نرم افزار کلاس آنلاین و چگونگی استفاده از نرم افزار ، به همراه رمز عبور و نام کاربری و لینک گروه های رفع اشکال تگرامی برای داوطلبان ثبت نام شده یک روز قبل از برگزاری کلاس بین ساعت 15 الی18 از سوی بخش آموزش پیامک میگردد.
⭕️ویدئوی بازپخش کلاس هایی که در بستر وب پلاس(کلاس آنلاین) برگزار میگردد یک روز بعد از برگزاری کلاس ( 24 ساعت بعد) در پنل کاربری داوطلبان در نرم افزار کلاس آنلاین (داشبورد) قرار خواهد گرفت.
⭕️کلیه ی ویدئوی بازپخش جلسات کلاس که در نرم افزار کلاس آنلاین classonline برگزار میگردد، فقط  قابل مشاهده بصورت آنلاین بوده و امکان ذخیره ندارند.
⭕️مدت زمان اعتبار ویدئوهای کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر میباشد:
_ کلیه ویدئوی بازپخش کلاس های کارشناسی ارشد که در نرم افزار کلاس آنلاین برگزار میگردد، یک هفته بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد بهداشت از پنل کاربری داوطلبان حذف خواهد شد.
_ کلیه ویدئوی بازپخش کلاس های دکتری که در نرم افزار کلاس آنلاین برگزار میگردد، یک هفته بعد از برگزاری کنکور دکتری از پنل کاربری داوطلبان حذف خواهد شد
⭕️ گروه های تلگرامی کلاسی نیز یک هفته بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد بهداشت بهداشت / دکتری حذف خواهد شد. داوطلبان در صورت لزوم میبایست  قبل از حذف گروه های پشتیبان تلگرامی محتوی مورد نیاز خود را ذخیره نمایید. بعد ازحذف گروه های پشتیبان تلگرامی امکان ارسال یا ارائه محتوای موجود در گروه ها امکانپذیر نمیباشد.