۳۰ مهر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 81

اطلاعیه آموزش : تعطیلی بخش آموزش در تاریخ های شنبه و یکشنبه 1 و 2 آبان 1400

   اطلاعــیه آمــــوزش 
 
به اطلاع میرسانیم بخش آموزش در تاریخ های شنبه و یکشنبه 1 و 2 آبان ماه
تعطیـــل میباشد. 
 کلیه کلاس ها نیز در تاریخ های ذکر شده
کنســـل میباشند.