معرفی آزمون
اهداف آزمون

رشته هایی که در آنها آزمون برگزار میشود:

 

مجموعه رشته هایی که در آنها آزمون برگزار میشود
 

رشته های آزمون مقطع رشته های آزمون مقطع
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد- دکتری اتاق عمل کارشناسی ارشد
انگل شناسی کارشناسی ارشد- دکتری وزارت علوم  کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد- دکتری بهداشت ایمنی ومواد غذایی کارشناسی ارشد
بیوشیمی کارشناسی ارشد- دکتری پرستاری (کلیه گرایشها) کارشناسی ارشد
باکتری شناسی کارشناسی ارشد- دکتری تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد
بیولوژی تولیدمثل دکتری    
پزشکی مولکولی دکتری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
تغذیه کارشناسی ارشد- دکتری سم شناسی کارشناسی ارشد
توکسین های میکروبی دکتری شیمی دارویی کارشناسی ارشد
داروشناسی دکتری علوم تغذیه در بحران کارشناسی ارشد
ژنتیک کارشناسی ارشد- دکتری هوشبری کارشناسی ارشد
سیاست گذاری غذا و تغذیه دکتری علوم وصنایع غذایی
(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
کارشناسی ارشد
فیزیولوژی پزشکی کارشناسی ارشد- دکتری زیست جانوری کارشناسی ارشد
قارچ شناسی کارشناسی ارشد- دکتری    
نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد- دکتری مجموعه فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد
هماتولوژی کارشناسی ارشد - دکتری کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد- دکتری مجموعه مامایی کارشناسی ارشد
ویروس شناسی کارشناسی ارشد- دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد
توکسین های میکروبی دکتری اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد
مهندسی بافت دکتری آناتومی کارشناسی ارشد - دکتری
فارماکولوژی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد
آمار زیستی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست کارشناسی ارشد
ارزیابی فناوری سلامت HTA کارشناسی ارشد میکروب شناسی موادغذایی کارشناسی ارشد
انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد HSE (مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست) کارشناسی ارشد

 

مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون