ویژگی بسته های آموزشی
  • گردآوری و تالیف توسط اساتید مجرب کنکور
  • منطبق با آخرین و به روزترین منابع
  • انتقال مفاهیم با استفاده از شکل، جدول، نمودار
  • تالیف مبتنی بر نحوه ی طراحی سوالات کنکور
  • مطالعه 500 صفحه با پوشش 90 درصدی به جای مطالعه منبع
  • 1000صفحه با پوشش 100 درصدی
بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارشناسی ارشد اتاق عمل
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
کارشناسی ارشد ارگونومی
کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتو)
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک
کارشناسی ارشد سم شناسی
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی)
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)
کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد قارچ شناسی
کارشناسی ارشد کاردرمانی
کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
کارشناسی ارشد مامایی
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی روانشناسی
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد)
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی ارشد  میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی
کارشناسی ارشد ویروس شناسی
کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
 
 


 
بسته‌های آموزشی دکتری وزارت بهداشت
دکتری انگل شناسی
دکتری ایمنی شناسی
 دکتری باکتری شناسی
دکتری بهداشت باروری
دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دکتری بیوشیمی بالینی
دکتری بیولوژی تولیدمثل
دکتری پزشکی مولکولی
دکتری توکسین‌های میکروبی
دکتری حشره شناسی پزشکی
دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای
دکتری زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
دکتری ژنتیک
دکتری علوم اعصاب
دکتری علوم تشریحی (آناتومی)
دکتری علوم تغذیه 
دکتری علوم سلولی کاربردی
دکتری فارماکولوژی
دکتری فیزیولوژی پزشکی - فیزیولوژی ورزشی
دکتری قارچ شناسی
دکتری مامایی
دکتری مهندسی بافت
دکتری مهندسی بهداشت محیط
دکتری نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی)
دکتری ویروس شناسی
دکتری تخصصی داروسازی
 


 
بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم
کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی - کد 1206
 
کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی (ریز زیست فناوری)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد ژنتیک - آموزش زیست شناسی
درسنامه ژنتیک (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی(ضریب 2)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2) درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی (4 گرایش)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 1) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بیوشیمی
درسنامه بیوشیمی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بیوفیزیک
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 4) درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 3)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 1) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (گرایش میکروبی و مولکولی)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (گرایش زیست فناوری دریا)
درسنامه مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 3) درسنامه ژنتیک (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (صنعت و محیط زیست)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 2) درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 3) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2)
درسنامه مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)

 
کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی - جانوری - کد 1214
 
کارشناسی ارشد فیزیولوژی - بیوسیستماتیک
ریز زیست‌شناسی سلولی و تکوینی
درسنامه فیزیولوژی جانوری (بر اساس رشته) درسنامه مجموعه زیست شناسی (بر اساس رشته)
درسنامه جنین شناسی درسنامه بافت شناسی
درسنامه جانورشناسی (بر اساس رشته) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد مجموعه دامپزشکی
 
کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی
درسنامه قارچ شناسی (ضریب 4) درسنامه ایمنی شناسی (ضریب 1)
درسنامه میکروبی شناسی عمومی (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی
درسنامه بافت شناسی عمومی (ضریب 3) درسنامه بافت شناسی اختصاصی (ضریب 3)
درسنامه جنین شناسی (ضریب 2) درسنامه کالبدشناسی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
درسنامه باکتری شناسی عمومی و اختصاصی (ضریب 4) درسنامه ایمنی شناسی و قارچ شناسی (ضریب 2)
درسنامه ویروس شناسی (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
درسنامه ایمنی شناسی (ضریب 4) درسنامه باکتری شناسی
درسنامه ویروس شناسی
درسنامه انگل شناسی
(ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
درسنامه میکروب شناسی مواد غذایی (ضریب 1) درسنامه اصول نگهداری مواد غذایی (ضریب 1)
درسنامه شیمی مواد غذایی (ضریب 1) درسنامه کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)

کارشناسی ارشد سم شناسی دامپزشکی
درسنامه علوم آزمایشگاهی
درسنامه خون شناسی و درسنامه بیوشیمی

 (ضریب 3)
درسنامه زیست شناسی
حیوانی، گیاهی، سلولی و مولکولی

 (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه شیمی عمومی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بیوشیمی
درسنامه بیوشیمی (ضریب 4) درسنامه زیست شناسی عمومی (ضریب 2)
درسنامه شیمی آلی و شیمی عمومی(ضریب1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 

 
کارشناسی ارشد مجموعه علوم ورزشی - کد 1106
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی - رفتار حرکتی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- مدیریت ورزشی
درسنامه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
(ضریب بر اساس رشته متغیر)
آمار،سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
(
ضریب بر اساس رشته متغیر)
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی
(
ضریب بر اساس رشته متغیر)
درسنامه رشد و یادگیری حرکتی
(
ضریب بر اساس رشته متغیر)
حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی
(
ضریب بر اساس رشته متغیر)
مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
(
ضریب بر اساس رشته متغیر)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
 


 
بسته‌های آموزشی دکتری وزارت علوم و دانشگاه آزاد
دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری سلولی و مولکولی - بیوشیمی - ژنتیک مولکولی- میکروبیولوژی- بیوفیزیک- زیست فناوری میکروبی
 
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه بیوشیمی
درسنامه ژنتیک درسنامه بیوفیزیک
درسنامه میکروبیولوژی درسنامه جامع استعداد تحصیلی
 
دکتری علوم جانوری
دکتری بیوسیستماتیک جانوری - تکوینی​ 
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه بافت شناسی
درسنامه جانورشناسی درسنامه جنین شناسی
درسنامه جامع استعداد تحصیلی

دکتری علوم جانوری - تکوینی​ 
درسنامه زیست شناسی تکوینی
(جنین شناسی مقایسه‌ای، زیست شناسی تکوینی جانوری، ژنتیک تکوینی)
درسنامه جامع استعداد تحصیلی

دکتری فیزیولوژی جانوری
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه فیزیولوژی جانوری
درسنامه بیوشیمی درسنامه جامع استعداد تحصیلی


دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
درسنامه علوم و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 4) درسنامه جامع استعداد تحصیلی
زبان (ضریب 1)
 


 
بسته‌های آموزشی ویژه آزمون کارشناسی به پزشکی
 
درسنامه آناتومی سیستم‌های بدن درسنامه ژنتیک
درسنامه بیوشیمی درسنامه ویروس‌شناسی
درسنامه ایمونولوژی درسنامه بافت شناسی عمومی
درسنامه جنین شناسی درسنامه میکروب شناسی
درسنامه جامعه شناسی مقدماتی درسنامه شیمی آلی و عمومی
درسنامه فیزیولوژی درسنامه روانشناختی مقدماتی
درسنامه شیمی معدنی درسنامه مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
درسنامه فیزیک پزشکی (با گرایش پایه)  
 
بسته‌های آموزشی ویژه آزمون جامع علوم دندانپزشکی
 
درسنامه علوم تشریحی درسنامه ژنتیک
درسنامه بیوشیمی درسنامه ویروس‌شناسی
درسنام کرم شناسی درسنامه تک یاخته شناسی
درسنامه قارچ شناسی درسنامه ایمنی شناسی
درسنامه میکروب شناسی درسنامه روانشناسی
درسنامه پاتولوژی درسنامه سلامت دهان و جامعه
درسنامه فیزیولوژی درسنامه حشره شناسی پزشکی
درسنامه فیزیک پزشکی درسنامه معارف و انقلاب
 
 
بسته‌های آموزشی ویژه آزمون جامع علوم پایه پزشکی
 
درسنامه آناتومی درسنامه ژنتیک
درسنامه بیوشیمی درسنامه تغذیه
درسنامه اپیدمیولوژی درسنامه ویروس‌شناسی
درسنام کرم شناسی درسنامه تک یاخته شناسی
درسنامه قارچ شناسی درسنامه ایمنی شناسی
درسنامه بافت شناسی درسنامه جنین شناسی
درسنامه میکروب شناسی درسنامه فیزیولوژی
درسنامه بهداشت عمومی درسنامه روانشناسی
درسنامه حشره شناسی پزشکی درسنامه پانولوژی
درسنامه فیزیک پزشکی درسنامه معارف و انقلاب
درسنامه زبان انگلیسی  

 برای مشاهده لیست نکات داغ دروس کلیک کنید
 
نکات داغ چیست؟
مجموعه‌ای از نکات کنکوری به صورت طبقه‌بندی موضوعی
برگرفته از معتبرترین و به‌روزترین منابع و درسنامه‌های انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی
پوشش قابل ملاحظه سوالات کنکور در کم‌ترین حجم ممکن
مناسب‌ترین منبع برای دوران جمع‌بندی و مرور