ارشد/دکتری روز و ساعت لینک باز پخش
جلسه اول ژنتیک ارشد خانم دکتر بهروزاقدم  یکشنبه 14 الی 18  بخش اول https://aparat.com/v/nF8wH
بخش دوم https://aparat.com/v/Bzb3Y
جلسه اول ایمنی شناسی دکتر صفدریان یکشنبه 16 الی 20  بخش اول https://aparat.com/v/UE082
بخش دوم https://aparat.com/v/Gt6e2
 بخش سوم https://aparat.com/v/nhYjC
جلسه اول و دوم ایمنی شناسی استاد نصر   شنبه و یکشنبه 16 الی 21 بخش اول https://aparat.com/v/65J2C
بخش دوم https://aparat.com/v/9haEl
بخش سوم https://aparat.com/v/Vj2Ca
جلسه اول سلولی و مولکولی دکتر محمدنژاد   سه‌شنبه 12:30 الی 16 بخش اول https://aparat.com/v/6Zp7N
بخش دوم https://aparat.com/v/FXn4t
جلسه اول قارچ‌شناسی خانم دکتر فلاح   سه‌شنبه 16 الی 20 بخش اول https://aparat.com/v/uqvK5
بخش دوم https://aparat.com/v/tQjBn
جلسه اول ایمنی شناسی دکتر خلیلی   چهارشنبه 16 الی 20 بخش اول https://aparat.com/v/mw5AL
بخش دوم https://aparat.com/v/hYQcT
جلسه اول بیوشیمی دکتر محمدنژاد   چهارشنبه 16 الی 20 بخش اول https://aparat.com/v/Go8hr
بخش دوم https://aparat.com/v/t5sXk
جلسه اول شیمی آلی و عمومی دکتر جعفر اکبری  شنبه 16 الی 20  بخش اول https://aparat.com/v/Uajt4
بخش دوم https://aparat.com/v/F6onQ
جلسه اول ایمنی شناسی دکتر خلیلی  یکشنبه 16 الی 20  بخش اول https://aparat.com/v/Ofdkh
بخش دوم https://aparat.com/v/l7iyY
بخش سوم https://aparat.com/v/ZlMHu
جلسه اول بهداشت جامعه دکتر بگجانی  شنبه 18:30 الی 21:30 _ https://aparat.com/v/9fiDL
لیسانس به پزشکی  روز و ساعت لینک باز پخش
جلسه اول MHLE استاد حیدرنیا   شنبه 12 الی 18 _ https://aparat.com/v/Uh3wp
جلسه اول ژنتیک خانم دکتر بهروزاقدم  شنبه 18:30 الی 20:30 _ https://aparat.com/v/HtjJa
جلسه اول ایمنی شناسی دکتر خلیلی  دوشنبه 16 الی 20 _ https://aparat.com/v/8DuxO
جلسه اول شیمی آلی و عمومی دکتر جعفر اکبری  یکشنبه 16 الی 20  بخش اول  https://aparat.com/v/tBEX4
بخش دوم https://aparat.com/v/AN5Or
جلسه اول بیوشیمی دکتر محمدنژاد  پنجشنبه 16 الی 20 _ https://aparat.com/v/bjq1J