دکتر اصغر قاسمی
استاد فیزیولوژی
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اصغر قاسمی فیزیولوژی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
(معدل 18/75)
فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
(معدل 19/38)
فیزیولوژی پزشکی

دانشگاه بقیه الله

(معدل 19/20)
سوابق تدریس
  • تدریس فیزیولوژی در آموزشگاه­های مختلف
  • تدریس Cell Signaling به دانشجویان دکتری پزشکی مولکولی
دستاوردها
  • رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی
کتب تالیفی و ترجمه ای
1. Questions of Physiology, Ph.D. course-with detailed answers. [Persian] authors: Ghasemi A, Rastegar Farajzadeh A, 2002, Poursina publisher. ISBN: 964567072-1.
2. Questions of Physiology, Ph.D. course-with detailed answers. [Persian] authors: Ghasemi A, Najafi Mehri S, 2004, Noora Publisher. ISBN: 964-92752-8-2.
3. A simple guide to SPSS for windows, Translation by: Ghasemi A, 2007, Teymoorzadeh Publisher. ISBN: 978-964-420-378-7.
4. Four choice questions of Physiology with detailed answers, M.Sc. course. Ghasemi A, Mohammadi M, Abdolhosseini M. 2007, Farhang Publisher. ISBN: 978-964-155-020-4.
5. Pocket companion to Guyton & Hall Textbook of medical Physiology. 11th edition. Translation by: Ghasemi A, Mohammadi M. 2009, Khosravi Publisher. ISBN: 978-964-8565-76-8.
6. 500 questions of Physiology M.Sc. and Ph.D. courses of nutrition field with detailed answers. Ghasemi A, Nourabadi D. Khosravi Publisher. 2009, ISBN: 978-600-5523-26-3.
7. Medical Physiology, for exam. Ghasemi A, Mohammadi M. 2009, Khosravi Publisher. ISBN: 978-600-5523-22-5.
8. Questions of Physiology, B.Sc. Course with detailed answers. Ghasemi A, Abdolhosseini M. 2010, Farhang Publisher. ISBN: 978-964-155-153-9.
9. Iran Questions Bank (IQB), Physiology. Ghasemi A, Shafiee M. 2010, Beh Andishan Publisher. ISBN: 978-600-5677-13-3.
10. Cell physiology. Ghasemi A, Naderi A, Zahed R. Dr. Khalili Publisher. ISBN: 978-600-92008-1-8.
11. Guyton & Hall Textbook of Medical Physiology, Ghasemi A, Mohammadi M. 2012, Khosravi Publisher. ISBN: 978-600-209-072-0
12. Questions of Physiology for clinical biochemistry Ph.D. course. Ghasemi A. 2012, Dr. Khalili Publisher. ISBN: 978-600-6223-24-7.
13. Questions of Physiology for Nutrition. M.Sc. course. Ghasemi A. 2014, Dr. Khalili Publisher. ISBN: 978-600-6223-79-7.
14. Questions of Physiology, Ph.D. Course with detailed answers. Ghasemi A, 2014, Nedaye Iran. Publisher. ISBN: 978-600-6223-60-5.