دکتر جواد محمدنژاد

استاد بیوشیمی

نام استاد درس مقطع رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای

دکتری بیوشیمی بالینی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 1
جواد محمدنژاد بیوشیمی
  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
  • برگزیده (رتبه اول) شانزدهمین و هفدهمین جشنواره کتاب سال به واسطه ترجمه بیوشیمی دولین تیتز
  • تقدیر شده هجدهمین جشنواره کتاب سال به واسطه ترجمه بیولوژی سلولی مولکولی آلبرت
  • مدرس بیوشیمی و سلولی مولکولی در آموزشگاه های تهران (از تیر 84)
  • برگزیده (رتبه اول) جشنواره ممتازین و مخترعین بسیجی (سال 87)
مولف و مترجم رفرنسهای معتبر
*بیوشیمی بالینی
 و بیولوژی سلولی مولکولی
* بیوشیمی هارپر
* بیوشیمی لنینجر
* بیوشیمی دولین
* بیوشیمی تیتز
* بیوشیمی هنری دیویدسون
* بیوشیمی استرایر
* بیوشیمی برای پرستاری