آشنایی بیشتر با اساتید مجموعه

ردیف استاد درس
1 دکتر جعفر اکبری شیمی آلی عمومی
2 دکتر سید محمد آرین اکبری ژنتیک
3 دکتر جواد محمد نژاد بیوشیمی
4 استاد امیر رضا صفدریان ایمنی شناسی
5 دکتر نیاز محمدزاده هنرور تغذیه و رژیم درمانی
6 دکتر میترا بهروزاقدم سلولی و مولکولی
7 دکتر اصغر قاسمی فیزیولوژی
8 دکتر هادی سردارآبادی نانوتکنولوژی
9 دکتر نامجو پرستاری
10 دکتر مسعود رفیعی بهداشت حرفه ای
11 استاد شاهرضا زبان
12 دکتر بلوری باکتری شناسی
13 استاد اسلامی آمار و احتمالات و ریاضی
14    
15 استاد حیدری خون شناسی
16    
17 دکتر جاویدی فارماسیوتیکس
18 دکتر نوروزی فارماکوگنوزی
19 دکتر اسدی شیمی دارویی
20 دکتر احمدزاده بیوتکنولوژی
21    
22 دکتر صالحیان فیزیولوژی و علوم ورزشی
23 دکتر موثقی جنین شناسی
24 دکتر ابوطالب بافت، آناتومی، جنین
25 دکتر یزدانی ویروس شناسی
26 دکتر رستمی انگل شناسی
27 دکتر میرجلالی انگل شناسی
28 دکتر زارعی قارچ شناسی
29 دکتر عباسی اپیدمیولوژی
30 دکتر صمدیان نانوتکنولوژی
31 دکتر آذریان بیوفیزیک
32 دکتر تقی نواز فیزیک
33 دکتر خسروی مدیریت خدمات بهداشتی
34 دکتر نجفی باکتری شناسی
35 استاد باباعباسی بیوانفورماتیک
36 دکتر پاک طینت بیولوژی تولید مثل
37 استاد کریمی MHLE- MSRT
38 استاد ایزدپناه MHLE-MSRT