آشنایی بیشتر با اساتید مجموعه

ردیف استاد درس
1 دکتر بهروان انگل شناسی
2 دکتر خلیلی ایمنی شناسی
3 استاد زارع زاده ایمنی شناسی
4 استاد امیر رضا صفدریان ایمنی شناسی
5 استاد نصری ایمنی شناسی
6 دکتر جعفر اکبری شیمی آلی عمومی
7 دکتر سید محمد آرین اکبری ژنتیک
8 دکتر جواد محمد نژاد بیوشیمی
9 دکتر رضویان بیوشیمی
10 آقای دکتر جلالی تغذیه و رژیم درمانی
11 دکتر میترا بهروزاقدم سلولی و مولکولی
12 آقای دکتر عبدی فیزیولوژی
13 دکتر هادی سردارآبادی نانوتکنولوژی
14 دکتر نامجو پرستاری
15 دکتر بلوری باکتری شناسی
16 دکتر یزدانی ویروس شناسی
17 دکتر فلاح قارچ شناسی
18 استاد حیدرنیا زبان
19 استاد خدادادی زبان
20 استاد مدنی استعداد تحصیلی
21 استاد احمدیان استعداد تحصیلی