۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1798

کلاس شیمی دکتر اکبری (تابستان و  پاییز) پنج شنبه  20 فروردین از ساعت 12:30 تا 20 برقرار است

کلاس شیمی دکتر اکبری (تابستان و  پاییز) پنج شنبه  20 فروردین از ساعت 12:30 تا 20 برقرار است .
(آخرین مبحث شیمی عمومی)